Ideer til fonde og puljer, man kan søge

Man kan søge støtte til sit hold på mange forskellige måder. Der findes både landsdækkende og lokale puljer og fonde, hvor man kan søge om støtte til et projekt eller en aktivitet. Derudover kan man også henvende sig til private virksomheder og søge om et sponsorat.

Herunder kan du se en oversigt over en række fonde og puljer, som man kan søge. Hvis du har spørgsmål, inputs eller har brug for hjælp, er du altid velkommen til at skrive til Martin på martin@ombold.dk. Du kan sortere efter de forskellige kolonner, eller du kan søge efter fx ‘Aarhus’ i søgefeltet.

Se vejledning til hvordan man kan skrive en ansøgning her. Se et eksempel på en ansøgning her

FONDFORMÅLGEOGRAFIBELØBANSØGNINGSFRISTINSTANS
Udviklingspuljen​Formålet med ansøgningspuljen er at støtte nye indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO’er og andre private aktører, med henblik på at skabe bedre vilkår for socialt udsatte grupper.Landsdækkende-Udmeldes 2. kvartalSocialstyrelsen
Udlodningspuljen for landsdækkende frivillige organisationer (LOTFRI)Formålet med ansøgningspuljen er at tildele driftsstøtte til landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål.Landsdækkende-Udmeldes 1. kvartalSocialstyrelsen
Frivilligt socialt arbejde (PUF)Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til frivillige sociale indsatser og projekter, som udføres med henblik på at: – styrke den frivillige sociale indsats og – forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede mennesker eller mennesker, der befinder sig i en svær livssituation.Landsdækkende-Udmeldes 1. kvartalSocialstyrelsen
Flere med i lokale fællesskaberFormålet med ansøgningspuljen er at støtte frivillige organisationer og foreninger, som ønsker at afprøve og udvikle modeller, således at flere borgere med handicap og flere sociale udsatte borgere, som er uden for arbejdsfællesskabet, indgår i frivillige fællesskaber i forlængelse af eller ved siden af den offentlige indsats.Landsdækkende-Udmeldes 3. kvartalSocialstyrelsen
TrygfondenSundhed og trivselLandsdækkende-Regional: 1/3 + 1/9
Landsdækkende: 1/3 + 1/9 + 1/12
(ansøgningsskema)
Trygfonden
DIF og DGI’s foreningspulje/Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne.LandsdækkendeMax. 500.000krLøbendeDIF og DGI
Spar Nord Fonden/Sociale formål
Spar Nord Fonden prioriterer ansøgninger, hvor mennesker støtter mennesker – med henblik på at blive bedre til at tage sig af hinanden. Vi prioriterer endvidere ansøgninger, der viser nye veje for involveringen af de folkelige fællesskaber i løsningen af sociale og sundhedsmæssige problemer.
Landsdækkende- (+ ’10 til forskel’ – 10.000kr til mindre projekter – ansøgning via video)Bestyrelsesmøder i hvert kvartalSpar Nord Fonden
Udviklingspuljen/Udvikling og fornyelse i den frivillige sociale indsats.Odense KommuneMax. 50.000kr (skriftlig ansøgning), Max. 25.000kr (mundtlig ansøgning)Skriftlig ansøgning: løbende fra 1. januar til 30. september
Mundtlig ansøgning: tjek hjemmeside for datoer
Odense Kommune
§18 (frivilligt socialt arbejde)/ Pengene skal være med til at styrke civilsamfundets evne til at forebygge og forhindre sociale og sundhedsmæssige problemer, med respekt for det frivilliges egenart og styrke.Odense Kommune-1.       oktoberOdense Kommune
Udviklingspuljen/Formålet med puljen er at understøtte udviklingen af nye idéer, udviklingsarbejde og projekter inden for det folkeoplysende område.Odense KommuneMax. 100.000kr6 gange årligtOdense Kommune
Arrangementer og særlige begivenheder/Eventen skal sætte fokus på en af foreningens faste aktiviteter, som det giver særlig mening at løfte i forhold til deltagerantal, publikum eller ift. medieomtale.

Offentlige institutioner kan som hovedregel ikke søge puljen, men må gerne indgå som medansøger/medarrangør.
Odense Kommune--Odense Kommune
Bydelspuljen/Bydelspuljen kan være med til at mobilisere nye kræfter og initiativer i lokalområderne. Det kan være nye samlingssteder, modernisering og udbygning af eksisterende samlingssteder og foreningsfaciliteter samt nye rekreative anlæg og etablering af fælles udendørs mødesteder.Odense Kommune-NovemberOdense Kommune
Frivillighedspuljen (§18)/Støtter frivilligt socialt arbejde, der medvirker til at forbedre forholdene generelt for syge, svage, udsatte grupper og/eller yde personlig støtte til mennesker fra disse grupperNæstved Kommune-           1.       oktoberNæstved Kommune
Forsøgs- og udviklingspuljen/Forsøg og udvikling af nye tiltagNæstved KommuneForeninger der godkendes efter folkeoplysningsloven, har mulighed for at søge om et starttilskud på op til 5.000 kr.1.       martsNæstved Kommune
Aktivitetsmidler/Aktivitetsmidlerne understøtter udviklingen af nye og anderledes aktiviteter samt aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivetNæstved Kommune-           LøbendeNæstved Kommune
§18 (frivilligt socialt arbejde)/Der skal være tale om en social indsats, der kan supplere eller udvikle Københavns Kommunes egen virksomhed inden for det social- og sundhedspolitiske område, herunder sundhedsfremmende initiativerKøbenhavns Kommune-           1.       oktoberKøbenhavns Kommune
Vilhelm Kiers Fond/Vilhelm Kiers Fond yder i mindre omfang støtte til sociale formål. Der kan kun gives støtte til aktiviteter, hvis gennemførelse ikke naturligt påhviler stat eller kommune. For at opnå støtte skal ansøger kunne dokumentere, at projektet styrker livsmestringen hos det enkelte socialt udsatte menneske via tilegnelse af nye kompetencer, øget robusthed og styrket selvværd eller at projektet er nyskabende og dermed udvikler ny viden inden for området.Aarhus Kommune-Løbende (ansøgningsskema)Brødrene Kier A/S
§18 (frivilligt socialt arbejde)/Styrke samspillet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejdeHillerød Kommune-           1.       oktoberHillerød Kommune
Udviklingspuljen/En pulje til brug for udvikling af nye ideer, udviklingsarbejde, projekter m.v. inden for folkeoplysningsområdet.Hillerød Kommune-           LøbendeHillerød Kommune
Materielpuljen/Yde støtte til foreninger eller andre der ikke selv har mulighed for at afholde udgifter til materiel.Hillerød KommuneEgenfinansiering 50 %LøbendeHillerød Kommune
Kulturpuljen/Der vil være fokus på støtte af nuværende, udvikling af nuværende samt nyskabende arrangementer og aktiviteter.Esbjerg KommuneDer bevilges tilskud på op til 10.000 kr. og underskudsgaranti, når bevillingen er over 10.000 kr.LøbendeEsbjerg Kommune
§18 (frivilligt socialt arbejde)/§18 støtten retter sig mod den del af den frivillige sociale indsats, hvor det frivillige bidrag er afgørende, dvs. at aktiviteten enten ikke kan gennemføres uden det frivillige bidrag eller på afgørende måde ville miste sin kvalitet uden denne.Esbjerg Kommune-           1.       oktoberEsbjerg Kommune
Den Fritidskulturelle Pulje/Udgifter til indkøb af materiel til en værdi pr. enhed på min. 5.000 kr. ekskl. moms. Ved materiel forstås udstyr (redskaber o.l.), der skal anvendes i forbindelse med udførelse af foreningens folkeoplysende aktivitetEsbjerg KommuneMax. 150.000kr (egenfinansiering på 25%)1.       oktoberEsbjerg Kommune
Bikubenfonden/Unge på kanten mellem 13-30 år. Vi vil gerne sætte indsatser i gang, der afprøver nye tilgange og metoder til at styrke de unges muligheder for at mestre livet.Landsdækkende-Løbende – åben for dialogBikubenfonden
Støttefonden/Livsmestring, uddannelse og arbejde
Socialt byggeri med målbar effekt
Landsdækkende-           Bestyrelsesmøde i maj og novemberA.P. Møller Fonden
Velux Fonden/Metodeudvikling af socialt udsatte unge og voksnes deltagelse i konstruktive fællesskaber Landsdækkende-12/9 + 29/10The Velux Foundations
Udlodningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc)/Formålet med ansøgningspuljen er at yde tilskud til særlige sociale formål, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer.Landsdækkende-Udmeldes 2. kvartalSocialstyrelsen
Folkeoplysningspuljen1:Inddragelse af nye brugergrupper i foreningslivet, 2: Nye måder at tænke folkeoplysning påLandsdækkende15.000-200.000kr5/11Kulturministeriet
Nordea Fonden/Det gode liv – bl.a. indenfor sundhed + motion (dog ikke målrettet udsatte grupper)Lokal + landsdækkendeLokalpuljen op til 100.000 – Landsdækkende over 100.000LøbendeNordea Fonden
Augustinus Fonden/Sociale og humanitære indsatser i Danmark
I Danmark støtter fonden sociale og humanitære indsatser, der retter sig mod socialt belastede problemområder. Indsatsen kan være rettet mod særlige befolkningsgrupper og specifikke projekter. Bevillinger tildeles organisationer og foreninger, hvis virksomhed er kendt for eller vurderes at være seriøs, effektiv og upolitisk.
LandsdækkendeTypisk gives der 30-50.000 til sociale projekter. Ser gerne projekter finansieret af flere parterLøbendeAugustinus Fonden
§18 (frivilligt socialt arbejde)/I skal yde en social indsats, der kan supplere og udvikle den kommunale.Aarhus Kommune-FebruarAarhus Kommune
Den lokale udviklingspulje/Tager udgangspunkt i en spændende idé eller helt nye typer af aktiviteter.
Indebærer alternative samarbejdsformer eller inddrager nye alders- og befolkningsgrupper
Aarhus KommuneMax. 50.000krLøbendeAarhus Kommune
Aktivitetspuljen/Tilskud til events, projekter og aktiviteter inden for sports-, fritids- og folkeoplysningsområdetAarhus KommuneMin. 50.000kr1/3 + 1/10 (ansøgningsskema)Aarhus Kommune
Smukfonden/Afhjælpe udsathed og ensomhedLandsdækkende-15/5 + 1/12
(ansøgningsskema)
Skal indstilles af et medlem af Skanderborg Festivalklub
Smukfonden
SILM Fonden/Fokus på fællesskab – forskning, inklusion, sport og motionLandsdækkende-           LøbendeSILM Fonden
Johan Hoffmann Fonden/Støtte til sport, kultur, kunst og sundhedEsbjerg-           LøbendeJohan Hoffmann Fonden
Helsefonden/At støtte forskning og udvikling indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Fonden kan desuden selv tage velbegrundede initiativer indenfor området med henblik på at støtte borgere med særlige fysiske, psykiske eller socialt vanskelige livsvilkår.Landsdækkende20mio til forskning
15mio til øvrige projekter
Forskning: 15. jan
Øvrige: marts, juni, november
Helsefonden
Christian den fjerdes Laugs Fond/Humanitære, sociale og kulturelle aktiviteter i AalborgAalborg100.000kr til uddeling pr årLøbendeChristian den fjerdes laug
Carlsberg Sportsfond/Ændringer i støtten – udmeldes i løbet af 2019Landsdækkende
Udviklingspuljen/Formålet med Udviklingspuljen er at støtte udviklingen af et varieret og alsidigt fritidsudbud igennem nye initiativer og udviklingsprojekter indenfor den frie folkeoplysende virksomhed.Brøndby Kommune-           LøbendeBrøndby Kommune
§18 (frivilligt socialt arbejde)/Frivilligt socialt, forebyggende og sundhedsfremmende arbejde til gavn for borgerne i Brøndby KommuneBrøndby Kommune-           15. decemberBrøndby Kommune
Starttilskud/Til nyoprettede foreninger, der er blevet godkendt som en folkeoplysende forening i Brøndby Kommune, kan der ydes et engangsbeløb på maksimalt 5000 kr. til brug for indkøb af rekvisitter og andet udstyr til brug for gennemførsel af foreningens aktiviteter.Brøndby KommuneMax. 5000kr-           Brøndby Kommune
Det Obelske Familiefond/Støtte til mental sundhedLandsdækkende-LøbendeDet Obelske Familiefond
I.F. Lemvigh Müllers Fond/Almennyttig støtte inden for kategorierne Kulturelle & Nationale samt Humanitære & Sociale. Målsætningen for fondens uddelinger er, at støtten skal komme dem til gode, der har mest gavn af den. Derfor vil fonden ofte støtte dem, der ikke er så økonomisk velpolstrede og ikke modtager offentlig støtte.Landsdækkende-           Flere gange årligt, til bestyrelsesmøderI.F. Lemvigh Müllers Fond