Relevant forskning og viden om OMBOLDs arbejde og målgruppe

Nedenfor har vi samlet et uddrag af forskning og materiale, som er relevant for OMBOLDs arbejde med idræt for udsatte. Vidensbanken er delt op i en række punkter (socialt udsatte og hjemløshed, socialt udsattes sundhed, fodbold og idræt som socialpædagogisk værktøj, frivillighed i socialt arbejde og kvinder i fodbold og socialt udsathed).

Herudover har vi oplistet en række af OMBOLDs politiske indspark – og nederst findes skole- og universitetsopgaver om OMBOLD. Har du spørgsmål til vidensbanken eller kender du til relevant forskning – eller har du selv skrevet en opgave – som du mener, bør fremgå af OMBOLDs vidensbank, er du velkommen til at skrive til axel@ombold.dk.

Socialt udsatte og hjemløshed

Rådet for socialt udsatte 2019: Antologi om socialt udsatte

”Med denne antologi ønsker Rådet for Socialt Udsatte at bidrage til at udbrede diskussionen af socialt udsatte og social udsathed til en større kreds. Rådet bedt en række forskere og debattører om hver at skrive et indlæg om socialt udsatte og social udsathed. Det har resulteret i ti spændende indlæg.”

Social forskning 2015: Temanummer om hjemløshed

”For disse mennesker handler det jo ikke om at få et hjem, men derimod den rette støtte til at kunne finde ud af at være i eget hjem.”

Baglandet: De unge hjemløse (P1, d. 28.09.2017)

“Antallet af unge hjemløse stiger kraftigt for tiden. I Baglandet kan du høre historierne om, hvorfor nogle unge bliver hægtet helt af og lever som hjemløse.”

Socialt og pædagogisk Udviklings- og kursuscenter (SPUK) 2014: Indsatser i forhold til unge med hjemløseproblematikker

”Den samlede forundersøgelse har til formål at kortlægge den eksisterende viden om hjemløshed blandt unge i Danmark, samt afdække hvor der er behov for yderligere vidensproduktion, forskning eller afdækning af målgruppens behov”

VIVE 2017: Veje ind og ud af hjemløshed - En undersøgelse af hjemløshedens forløb og dynamik

” Undersøgelsen viser, at der en løbende bevægelse ind og ud af hjemløshed. Hjemløshed er således sjældent en ”social endestation”, men en situation nogle mennesker befinder sig i over en kortere eller længere periode”

SFI: Nøgletal og viden om hjemløsehed i Danmark

”Den seneste optælling af hjemløse er fra 2017 og viser, at der er over 6600 hjemløse i Danmark, og antallet har været stigende i en årrække. Hjemløshed er ofte knyttet til andre sociale problemer såsom stofmisbrug og psykisk sygdom. ”

Forum for mænds sundhed, Svend Aage Madsen 2017: Hvad vil det sige at være en udsat mand?

Slides fra konference om Udsatte mænd 05‐12‐2017

Socialt udsattes sundhed

Rådet for Socialt Udsatte og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet: SUSY UDSAT 2017

“Undersøgelsen bekræfter, at der er en markant social slagside i danskernes sundhedstilstand. Det er noget, der skal tages meget alvorligt, og der ligger en stor opgave i at få gjort sundhedsvæsenet mere tilgængeligt for socialt udsatte borgere”

Rådet for Socialt Udsatte og Statens Institut for Folkesundhed. Dødelighed blandt socialt udsatte 2007-2012

“For næsten alle indikatorer for sundhed og helbredsrelateret livskvalitet gælder det, at sundhedstilstanden forværres trinvis, når antallet af belastede livsomstændigheder stiger”

Rådet for Socialt Udsatte og Statens institut for Folkesundhed: SUSY Udsat: Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 2012 og udviklingen siden 2007

”Grupperne af socialt udsatte er på alle sammenlignelige mål for sundhed, sygelighed og trivsel dårligere stillet sammenlignet med den generelle danske befolkning. Dette gælder i forhold til målene for sundhed og helbredsrelateret livskvalitet, generel trivsel, sygelighed, brug af medicin, sociale relationer samt daglig rygning og brug af hash. Blandt de socialt udsatte grupper er fattige og til dels stofmisbrugere de grupper, som er dårligst stillede.”

Socialstyrelsen 2012 - Et sundt liv for udsatte borgere.

“Den overordnede konklusion er, at det nytter noget. Et sundhedsperspektiv i det sociale arbejde kan skabe et løft – også socialt”

Fodbold og idræt som socialpædagogisk værktøj

DAI, DIF og IFS: Brug Idræt For Sindet

”Kort og kontant er pointen, at der er en væsentligt økonomisk fordel i at have en idrætsforening, hvor borgere kan dyrke idræt på hold, end det er at have fx en hjemmevejleder tilknyttet hver enkelt borge”

Karsten Østerlund, Syddansk Universitet 2013. Fysisk aktivitet eller social kapital

“Nogle idrætsgrene har langt flere aktive medlemmer end andre og ser derfor ud til at være mere befordrende for opbygningen af social kapital”

IDVI 2009: Idræt som redskab i det sociale arbejde

”Idræt som værktøj i det socialpædagogiske arbejde har vist sig at have en signifikant effekt i kvantitativ forstand i forhold til motionsdyrkelse, lyst til forandring og dannelse af relationer”

SDU, Karsten Elmose-Østerlund, Bjarne Ibsen, Siegfried Nagel and Jeroen Scheerder (2017): EXPLAINING SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN EUROPEAN SPORTS CLUBS

“Sports clubs seem to be important arenas for fostering socio-affective integration. The vast majority of sports clubs have a strong focus on companionship and conviviality, and a majority of the members and volunteers actively participate in club life, while a minority of them are far less active. This finding indicates that, even though sports clubs seem to be important arenas in which socio-affective integration is built, it is possible to take part in a sports club without participating in club life (interaction), and without building emotional commitment to the club and to other members and volunteers (identification). Interestingly, there are relatively large variations in the socio-affective integration”

European Streetsoccer - guidelines

“The knowledge and experience accumulated by individuals projects – are now shared by all within a network, and are incorporated into a complete guideline”

Scandinavian Journal of medicine & Science in sports (2014). The impact of health benefits, social relations, and enjoyment on exercise adherence

“Team sport activities seem to be intrinsically motivating to the participants through positive social interaction and play. They are therefore more likely to result in exercise continuation, such as the expectation of improved health and well-being”

Krustrup og Winther Petersen 2007- Effects of Four Months of Street Football on Training Status and Health Profile for Homeless

“Players with poor aerobic power and low muscle mass, had their physical health profile normalized after 4 months of training“

Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard, Bjarne Ibsen, Ditte Toft 2013: Gadeidræt i udsatte boligområder. Kort fortalt

”Evaluering af integrationsprojektet Your GAM3 i årene 2011-2014, der skabte aktiviteter for børn og unge i udsatte boligområder i Danmark med afsæt i gadeidræt”

SDU: Steinbach, D. / Elmose-Østerlund, K. / Ibsen, B: ’Kort fortalt til idrætsforeninger’ nr. 4 (2017): Sociokulturel og socio-affektiv integration af medlemmer af idrætsforeninger i Europa

”Denne ’Kort fortalt til idrætsforeninger’ handler om sociokulturel og socio-affektiv integration af medlemmer i idrætsforeninger. Det betyder, at fokus ikke kun er på bestemte målgruppers formelle medlemskaber, men også på de kvalitative aspekter af tilknytningen til foreningen. Derfor er spørgs-målet ikke blot, om en person er medlem (= formelt integreret) i foreningen, men nærmere hvor godt medlemmet er integreret.”

DIF Idrætsliv, nr. 1 2008. "Hjem til fodbold" (s. 42)

“Mange hjemløse og socialt udsatte har svært ved at melde sig ind i en veletableret idrætsforening. Men kærligheden til sport er stadig stor.”

Krustrup & Kousgaard 2014. Street football boosts fitness and health in socially deprived men

“Research carried out by the Copenhagen Centre for Team Sport and Health in Denmark shows that street football improves fitness and multiple health markers in homeless men.”

Michael Fehsenfeld, 'Inclusion of Outsiders Through Sport' Physical Culture and Sport. (2015)

“The underlying assumption is that interactions between diverse social groups generate social capital, which can potentially function as a social lever for socially disadvantaged groups”

SDU, Steinbach, D. / Chakravarti, P. / Elmose-Østerlund, K. / Ibsen, B: ’Kort fortalt til idrætsforeninger’ nr. 3 (2017): Strukturel integration af forskellige grupper i idrætsforeninger i Europa

Denne ’Kort fortalt til idrætsforeninger’ ser på den strukturelle integration af forskellige grupper i idrætsforeningerne, eller med andre ord i hvilken grad idrætsforeninger er åbne for alle befolknings-grupper.

Salvation Army s Street soccer: More than just football

“The comprehensive report covers areas such as health and well-being, social benefits, physical health, caring for the whole person, substance abuse, mental health and not forgetting football skills. It looks at the impact from an organisational, team manager and participant point of view.”

DAMVAD Analytics: Samfundsøkonomisk betydningen af fodbold i Danmark

“Fodbold skaber årligt en omsætning i det danske samfund på 3,3 mia. kr. Hvilket påvirker Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) med 1,7 mia. kr. og bidrager til 6.160 jobs i Danmark.”

Randers et al 2018: Heart rate and movement pattern in street soccer for homeless women

“The purpose of this study was to investigate HR, movement pattern, rating of perceived exertion (RPE), flow and worry during street soccer for homeless women.”

Frivillighed i det sociale arbejde

Michael Fehsenfeld og Bjarne Ibsen. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund. (CISC) 2016: Frivillighed i det boligsociale arbejde

”Kortlægning af frivillighed og foreningsliv i boligområderne samt en spørgeskemaundersøgelse blandt foreninger og kommunale institutioner i boligområderne”

Kvinder i socialt udsathed og fodbold

Krustrup, Peter et. al (2017), Syddansk Unitersitet og Københavns Universitet: Effects of recreational football on women’s fitness and health: adaptations and mechanisms

”The review documents that 2 × 1 h of recreational football training for 12–16 weeks causes marked improvements in maximal oxygen uptake (5–15%) and myocardial function in women.”

German Journal of Exercise and Sport Research: Heart rate and movement pattern in street soccer for homeless women

“The purpose of this study was to investigate HR, movement pattern, rating of perceived exertion (RPE), flow and worry during street soccer for homeless women. Fifteen homeless women from three countries participated in 4‑a-side street soccer games in Women’s Homeless World Cup 2015. “

Laila Ottesen og Birgitte Krustrup (2009): Fodbold frigør voksne kvinder

“Forskningsresultaterne tyder også på, at kvinder, der ikke tidligere har været idrætsaktive, får mod på at motionere, når de prøver kræfter med fodbold”

Viden til velfærd (2018): Hjemløshed blandt kvinder i Danmark

“Undersøgelsen er en kvalitativ interviewundersøgelse, der tegner et billede af de sociale problemstillinger blandt kvinder, der bliver ramt af hjemløshed, og samtidig belyser kvindernes brug af velfærdssystemets tilbud. “

Rådet for Socialt udsatte (2016): KVINDER I SOCIAL UDSATHED

”Denne undersøgelse tegner et billede af en gruppe kvinder i Danmark, som lever meget barske liv og rammes hårdt af en række sociale problemer med flere kønsspecifikke aspekter. Kvinderne i undersøgelsen befinder sig i krydsfeltet mellem nogle særlige forventninger til kvinder, som angiveligt gør sig gældende på samfundsniveau, og en udpræget social udsathed. Det betyder, at kvinderne har nogle særlige behov i forhold til hjælp og støtte.”

Politiske indspark

OMBOLD: Foreningsidrætten er lukket land for udsatte grupper (Altinget 2016)

”Som det ser ud nu, er idræt i foreninger ikke for alle. Der er for mange kulturelle og sociale barrierer, som forhindrer de mest idrætssvage grupper i at blive en del af det gode selskab”

Idrættens analyseinstitut 2013: Input til udredningen af idrættens økonomi og struktur

“En statslig idrætspolitik bør omfatte en mere struktureret og vedholdende støttestruktur for aktivering/inklusion af de idrætssvage eller udsatte grupper i idræt/fysisk aktivitet og foreningsliv”

 

OMBOLD: Det etablerede civilsamfund bør invitere udsatte indenfor (Altinget 2016)

”Danske hjemløse dør ikke af kulde og sult, men af selvmedicinering, der ofte skyldes en følelse af at være udenfor. Civilsamfundet bør gøre mere for at inkludere udsatte i fællesskaber”

 

Ombold: Små puljer er livslinjen for udsatteidrætten (Altinget 2016)

”Så længe der mangler en ambitiøs politisk strategi, er udsatteidrætten afhængig af – selv de små – puljer, skriver Ombolds Martin S. Pedersen og Lykke Friis i kølvandet på DIF’s kritik af Kulturministeriets nye pulje.”

Opgaver om OMBOLD - og OMBOLDs felt

Speciale, Institut for Idræt KU 2009. ‘Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere – indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet’

“Nærværende undersøgelse til at skabe forståelse omkring, hvordan mødet mellem system og udsat borger påvirker implementeringen af fysisk aktivitet”

Bachelor, Ergoterapeutuddannelsen 2012- ‘Når jeg spiller fodbold, så tænker jeg slet ikke på at jeg er herinde’

“En kvalitativ undersøgelse af, hvad der har betydning for, at retspsykiatriske patienter vælger at deltage i fysiske sundheds-fremmende aktiviteter”

Bachelor, Socialrådgiveruddanelsen 2013. ‘OMBOLD – udbyttet for den enkelte’

“Vi har valgt at anskue det fra et individperspektiv og undersøge, hvordan det selvopfattede fysiske-, psykiske- og sociale udbytte under og efter deltagelsen i OMBOLD kommer til udtryk”

Speciale, Institut for Pædagogisk Psykologi, DPU 2018: 'Kvalitativ undersøgelse af efterbehandling: FC Grønnegade projektet'

“Specialet undersøger problemformuleringen: Hvad betyder efterbehandlingstilbuddet, FC Grønnegade, for deltagerne, hvilket handlerum indgår i praksis omkring efterbehandlingstilbuddet for deltagerne, og hvilke betingelser indgår i dette handlerum?”

Speciale i sociale interventionsstudier: "Anerkendelse i social intervention – en sammenfatning af et langt speciale"

“Udvikling og forandring er genereret af anerkendelsen i fællesskabet, hvor effekterne i et anerkendende perspektiv kan tolkes som tillid, selvtillid og selvværd”

Rasmus Glavind Espersen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet 2018: ’ET ANERKENDENDE ALTERNATIV’

”Denne undersøgelse har igennem kvalitative interviews og deltagerobservationer forsøgt at forklare, hvorfor socialt udsatte deltager i Ombolds fodboldtilbud. Dette er sket med udgangspunkt i Erving Goffmans stigmatiseringsteori og Axel Honneths anerkendelsesteori. ”