OMBOLD indgår samarbejde om idrætscertificering af herberger

Fra 2022 vil OMBOLD i samarbejde med VIA University College, DIF og WeShelter med støtte fra TrygFonden udvikle en idrætscertificering målrettet herberger, som ønsker et øget fokus på idræt, bevægelse og fællesskab.

Overgangen til egen bolig resulterer ofte i ensomhed og social isolation for mennesker, der har boet på herberg. Men et nyt tiltag skal være med til at forebygge dette ved at bruge idrætten og de fællesskaber, den bringer med sig, som en aktiv del af det pædagogiske arbejde på herberger.

Det skal ske gennem udvikling af en idrætscertificering, så der gennem idræt arbejdes fokuseret med netværksdannelse, sociale relationer og brobygning til det etablerede foreningsliv. Målet er, at idrætscertificeringen vil bidrage til, at overgangen fra herberg til egen bolig foregår nemmere og mere smertefrit. Desuden er forventningen, at borgerne ved hjælp af indgå i omkringliggende fællesskaber kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv i egen bolig og derfor kan en idrætscertificering af herberg på længere sigt styrke fastholdelsen af egen bolig blandt tidligere hjemløse.

Hos OMBOLD er der en stor tro på, at en idrætscertificering kan gøre en stor forskel for beboerne på landets herberger.

Vi har et tæt samarbejde med en række herberger og kan se, hvordan idræt skaber positive livsforandringer for samfundets allermest udsatte mennesker. Idræt er frem for alt med til at skabe sociale relationer og fællesskaber med andre, hvilket er rigtigt vigtigt, når man som tidligere hjemløs skal til at stå på egne ben i en ny bolig. Det er de erfaringer, som idrætscertificeringen skal bygge videre på, lyder det fra OMBOLDs direktør, Martin Pedersen.

Stor social betydning
I første omgang vil idrætscertificeringen udvikles og afprøves på tre herberger; ét i København, et i Aarhus og ét i Aalborg. Målet er, at de herberger eller kommuner, som ønsker en idrætscertificering, der gør dem i stand til på egen hånd at etablere idrætsrelaterede aktiviteter for deres beboere og at bygge bro til det omkringliggende foreningsliv, kan tilkøbe denne ydelse – ligesom man ser det med idrætscertificering på dagtilbud og skoleområdet.

En af aktørerne bag projektet er WeShelter, som med deres årelange erfaring med udvikling af sociale indsatser bidrager til konceptudviklingen i projektet.

100 års arbejde blandt hjemløse har lært os, at hjemløshed ikke kun handler om manglende bolig. Det handler også om fraværet af nære relationer, ensomhed og social isolation. Når mennesker i udsathed ikke er med i samfundets fællesskaber, er det oftest ikke, fordi de ikke ønsker at være med, men fordi forudsætningerne for deltagelse er for svære. I civilsamfundet har vi unikke muligheder for at ændre på forudsætningerne og hjælpe de mest udsatte ind i fællesskaberne. I WeShelter ser vi derfor frem til sammen med OMBOLD at udvikle idræt som et pædagogisk redskab til at forbedre udsatte borgeres forudsætninger for at indgå i lokale fællesskaber, siger Ole Abildgaard Mikkelsen, der er direktør for WeShelter.

Kollegiet Gl. Køge Landevej, der er en del af WeShelter, bliver et af de første herberger til at få sat gang i processen med en idrætscertificering. Forstander, Nikolaj Olsen, glæder sig til at være med til at udvikle idrætscertificeringen og tror på, at den kommer til at gøre en forskel.

– Vi har i mange år prioriteret fysiske aktiviteter og bevægelse, da vi kan se, at det giver beboerne noget at være sammen om og skaber fællesskab. En idrætscertificering vil give personale og ledelse endnu bedre forudsætninger til at fortsætte dette fokus og gøre det endnu mere udtalt i vores måde at arbejde med beboerne på vores herberg på. Det handler om at skabe sunde og gode sociale relationer på herberget, men også at give vores beboere de bedste forudsætninger for overgangen til egen bolig.

Bevægelse skal være en del af hverdagen
VIA University College er også en af samarbejdspartnerne. De har erfaring med at idrætscertificere daginstitutioner, SFO’er og skoler og ved derfor, hvad bevægelse og idræt kan betyde for det pædagogiske arbejde.

VIAuc ser frem til det tværgående samarbejde mellem OMBOLD, DIF, WeShelter og de enkelte herberger. En idrætscertificering for et herberg vil betyde en opkvalificeret pædagogisk praksis, så der gennem pædagogisk idræt arbejdes med inkluderende og meningsfulde idræts- og bevægelsesmiljøer. Idrætscertificeringen vil styrke den enkelte borgers forudsætninger for at indgå i positive fællesskaber, og idrætscertificeringen vil åbne for det etablerede foreningsliv – allerede mens borgeren er på herberg/forsorgshjem, udtaler Dorte Ladefoged Dinnesen, som er uddannelsesleder hos VIAuc.

En udtalelse, som Danmarks Idrætsforbund, DIF, bakker op om. De ser det som en oplagt mulighed for at få idrætten under huden på en gruppe af mennesker, som ellers ikke naturligt vil søge mod idræt.

– Danmarks Idrætsforbund glæder sig til samarbejdet om at bringe idræt og bevægelse endnu mere ind i herbergernes hverdag. Med den palette af idrætsaktiviteter, som vores specialforbund repræsenterer, har vi alle muligheder for at understøtte den pædagogiske praksis på herbergerne og være med til at give herbergernes borgere motiverende og inspirerende oplevelser. Det er vores håb, at vi herigennem får skabt en interesse og en forudsætning for idræt og bevægelse, som for den enkelte rækker langt ud over tiden på herberget. Gennem de lokale samarbejder med foreningsidrætten kan vi bidrage til, at borgerne, allerede mens de er på herberget, oplever at være en del af et inkluderende idrætsfællesskab, og at vejen til foreningsidrætten dermed bliver banet, udtaler Bent Clausen, bestyrelsesmedlem i DIF.

Efter planen træder certificeringsprocessen på det første herberg i gang pr. 1. august 2022. VIVE er ekstern evaluator på udviklingsprojektet.

Fakta om OMBOLD:
OMBOLD er et fodboldfællesskab for hjemløse og socialt udsatte. NGO’en OMBOLD er med Hjemløselandsholdet i spidsen et forandringsskabende og inkluderende fodboldfællesskab for socialt udsatte og mennesker ramt af hjemløshed, som danner grobund for positiv udvikling i forhold til fysisk og mental sundhed, nye venskaber og øget livskvalitet.

For yderligere information, kontakt:
Martin S. Pedersen, direktør i OMBOLD Gadefodbold, tlf.: 61 28 11 49, martin@ombold.dk

OM OMBOLD

OMBOLD er et fodboldfællesskab
for udsatte voksne og mennesker ramt af hjemløshed med plads
til alle uanset køn, alder og fodboldevner.